Polska i Rosja, czyli historia trudnego sąsiedztwa

4 min read

Polska i Rosja dwa kraje sąsiadujące ze sobą od niepamiętnych czasów. Dwa narody o podobnej kulturze i języku, których braterstwo zostało zniweczone przez nieprzychylne prądy historii.

Zatargi Polski z naszym wschodnim sąsiadem mają miejsce od początków istnienia naszego państwa. Pomimo niepokojów na naszej wschodniej granicy przez kilka wieków główne zagrożenie dla suwerenności naszego państwa stanowili Niemcy. Dopiero w XVI wieku po zacieśnieniu się stosunków polsko – litewskich ówczesne państwo moskiewskie stało się przeciwnikiem polsko – litewskiego sojuszu. Po zawarciu Unii Lubelskiej w 1569 r. zjednoczona Rzeczpospolita Obojga Narodów stanowiła jedną z największych potęg ówczesnej Europy.

Niestety, wkrótce po zawarciu unii umarł ostatni król z dynastii Jagiellonów Zygmunt August, kończąc tym samym epokę dziedzicznej monarchii w naszym kraju. Od czasów pierwszej wolnej elekcji zaczął narastać antagonizm między naszymi krajami. Okres ten przyniósł epokę starć na linii Warszawa – Moskwa. Największe sukcesy w walce z Rosją mieliśmy za panowania Zygmunta III Wazy. Wtedy to jako jedyny kraj w historii świata utrzymywaliśmy swoją załogę na Kremlu przez dwa lata. Po tym spektakularnym sukcesie który nie został w pełni wykorzystany Polska nie miała poważniejszych problemów ze wschodnią granicą Jednak taki stan nie utrzymał się długo Na skutek niepokojów wewnętrznych takich jak postania kozackie czy pierwszy sejm z liberum veto nasz kraj zaczął tracić swoją niezależność na rzecz naszych sąsiadów. Wydarzenia takie jak Sejm niemy w 1717 r. czy traktat Trzech Czarnych Orłów z 1732 r. walnie przyczyniły się do rozbiorów naszego kraju. Czasy rozbiorów były dla naszego kraju czasem trudnym. Tępiono wszelkie przejawy polskości. Opis takiej sytuacji znajdujemy w „Syzyfowych pracach” Stefana Żeromskiego. Historia jednak zaczęła nam sprzyjać. W pierwszej wojnie światowej zaborcy walczyli przeciwko sobie co umożliwiło nam na odzyskanie niepodległości. Młode państwo polskie nie było bezpieczne. Już w 1920 r. inwazja wojsk radzieckich na Polskę mogła doprowadzić do ponownej niewoli, lecz bohaterstwo obrońców naszych granic z tamtych lat pozwoliło nam odeprzeć atak Rosji Radzieckiej. Ofiarna postawa polskich żołnierzy w bitwie warszawskiej 15 sierpnia 1920 r. uznanej za jedną z najważniejszych bitew w dziejach świata umożliwiła zwycięstwo naszych wojsk w tej wojnie. Po zwycięskiej wojnie stosunki nasze z ZSRR układały się poprawnie. Przykładem jest pakt o nieagresji z 1934 r. Taki stan utrzymywał się aż do 1939 r. 23 sierpnia 1939 r został podpisany pakt Ribentropp – Mołotow. W wyniku tego porozumienia nastąpiła agresja ZSRR na Polskę 17 września 1939 r. Niechlubnym działaniem Związku Radzieckiego był mord polskich jeńców w kwietniu 1940 r. Miejscami tej strasznej zbrodni był Katyń, Charków. Mord polskiej elity położy się głębokim cieniem na stosunki polsko – radzieckie na wiele długich lat. Na mocy traktatów jałtańskich Polska weszła w obszar wpływów ZSRR. W obliczu tej sytuacji zrozumiała była niechęć narodu polskiego do narodu rosyjskiego. Ta sytuacja ta uległa zmianie gdy w Polsce nastąpił zryw solidarności a w ZSRR do władzy doszedł Michaił Gorbaczow i ogłosił „pierestrojkę”. W wyniku tych zmian zależność Polski od Wspólnoty Niepodległych Państw zmniejszyła się. Tragedia smoleńska z 10 kwietnia 2010 r. otwiera nową kartę w stosunkach polsko – rosyjskich. Wyciągnięta pomocna dłoń strony rosyjskiej w celu rozwikłaniu zagadki tej strasznej katastrofy pozwala mieć nadzieję na trwałe polepszenie stosunków polsko – rosyjskich.

Czy stosunki polsko rosyjskie mogą ulec poprawie? Zależy to od ludzi. Historia zanim trafi do podręczników jest tworzona przy żywych ludzi i to żywi ludzie decydują o jej ostatecznym kształcie.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours